Klientske centrum BD Petržalka

Od 1. 3. 2017 sme pre Vás otvorili Klientske centrum s podateľňou, ktoré sa nachádza na prízemí Bytového družstva Petržalka po ľavej strane vestibulu. Hlavnou myšlienkou tejto služby je byť nápomocný a efektívnejší pri vybavovaní každodennej návštevy vlastníkov, resp. verejnosti. Poskytujúce služby klientskeho centra:

 • vyhlásenie správcu o nedoplatku vlastníka/vlastníkov bytu,
 • potvrdenie o veku stavby,
 • potvrdenie pre štátne orgány ( úrad práce, MÚ, soc. poisťovňa, atď.),
 • evidencia a aktualizácia všetkých údajov v spravovaných bytoch, spoločných častiach a zariadeniach bytových domov, nebytových priestoroch – garáží,
 • zmena vlastníka bytu,
 • prevod členských práv a povinností,
 • zmena počtu bývajúcich, evidovaných osôb,
 • služby týkajúce sa predpisu mesačných preddavkov (PMP),
 • vyhotovovanie fotokópii dokladov (písomností),
 • prijímanie žiadostí na prenájom priestorov, na prevod družstevného bytu do osobného vlastníctva, o splátkový kalendár, o výmeny meračov energií, a iné,
 • poskytovanie informácií ohľadne ročného vyúčtovania nákladov za byt a nebytový priestor, PMP, prehľad o platbách vlastníka (nájomcu), prehľad tvorby a čerpania FPÚaO bytového domu, upomienky, pokus o zmier, informácia o meračoch tepla a vody – kontrola ich stavov, informácie ohľadne stavebných úprav v byte, informácia o poistení bytového domu, konzultácia pri spôsobenej škode-poistnej udalosti.

 

Kontakt

02/21 008 101 – Podateľňa
02/21 008 104 – Helena Tomašovičová
02/21 008 105 – Zuzana Žáková

Kontakty a stránkové hodiny