Bytové družstvo Petržalka

Prečo práve my ...

V oblasti spravovania bytových domov patríme medzi najsilnejších a najväčších správcov na Slovensku. Od roku 1963 sme nazbierali množstvo skúseností ohľadom zabezpečovania potrebných služieb, ktoré uľahčujú a zlepšujú podmienky bývania našim vlastníkom. Sme partnerom, na ktorého sa môžete spoľahnúť.

V prípade záujmu o správu nás neváhajte kontaktovať mailom (cez kontaktný formulár) alebo na telefónnom čísle 02/21 008 242.

 

O nás ...

Bytové družstvo Petržalka je najväčším správcom bytov a nebytových priestorov na Slovensku. Družstvo vzniklo v roku 1963 a od tohto času zabezpečuje správu a prevádzku vo viac ako 280 objektoch, čo predstavuje viac ako 19 000 bytov, 224 nebytových priestorov a 350 garáží v celkovej hodnote 1,2 miliardy €. Správu vykonáva hlavne v Petržalke, ale spravuje domy v Rusovciach a aj v Starom Meste. Väčšina spravovaných domov má centrálne zásobovanie s teplom dodávané cez OST alebo DOST a 9 domov má vybudovanú vlastnú domovú kotolňu.

Bytové družstvo Petržalka ako správca vlastní majetok, ktorého hodnota presahuje 13,5 mil. €., čo je garanciou jeho stability na trhu v oblasti správy bytového fondu.

Bytové družstvo Petržalka ako jediný správca má zriadený tzv. Fond vzájomnej pomoci, v ktorom je viac ako 2 mil. €, ktorý bol vytvorený za účelom okamžitej pomoci bytovým domom pri financovaní opráv domov potrebných z dôvodu havárií, požiarov a živelných udalostí.;

Bytové družstvo Petržalka je zapísané v zozname správcov na MDV a RR SR pod poradovým číslom č. 83 v súlade so zák. č. 246/2015 Z. z. pre výkon činnosti správcov bytových domov. Má svoju vlastnú budovu s počtom zamestnancov 77, z ktorých má 31 vysokoškolské vzdelanie. Zamestnanci družstva si neustále zvyšujú odborné vedomosti na školeniach aj v rámci vnútropodnikového systému vzdelávania. V budove družstva je vytvorené klientske centrum, ktoré má stránkové hodiny každý deň počas pracovného týždňa, kde sa vybavujú najčastejšie sa vyskytujúce požiadavky zákazníkov, ako napr. zmena počtu osôb, zmena predpisu mesačných preddavkov, reklamácie súvisiace s ročným vyúčtovaním nákladov spojených s užívaním bytu, atď..

Spolupráca družstva a vlastníkov spočíva na vzájomnej dôvere, rešpektovaní požiadaviek vlastníkov, na profesionalite a ochote.

Bytové družstvo Petržalka vykonáva správu v súlade so zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

Zabezpečuje pre vlastníkov bytov a NP v dome:

 • prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí bytového domu, spoločných zariadení bytového domu, priľahlého pozemku a príslušenstva,
 • služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru,
 • vedenie bankového účtu bytového domu,
 • vymáhanie škody a  vzniknutých nedoplatkov,
 • iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním bytového domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,
 • výhodné poistenie bytového domu,
 • zvolávanie a vedenie schôdzí vlastníkov bytov a NP v rámci poplatku za správu.

Bytové družstvo Petržalka poskytuje na odbornej úrovni služby ekonomické, technické aj právne. Zabezpečuje štátne dotácie pri investičných akciách, úvery v komerčných bankách pre obnovu bytového domu, a ročne cca pre 15 bytových domov so 100% úspešnosťou zabezpečí príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Všetky tieto činnosti poskytuje BD Petržalka bez ďalších poplatkov.

Vlastníci bytov a NP si dodávateľov vyberajú sami, pričom zamestnanci družstva zabezpečia aj na základe doterajších skúseností a referencií z bytových domov, ktoré už využili služby príslušného dodávateľa odborné poradenstvo pri výberovom konaní. Výška správcovského poplatku je daná v zmluve o výkone správy (8,60 € bez DPH/mesiac/byt). Všetky ostatné poplatky nad rámec zmluvy sú uvedené v sadzobníku poplatkov. Zástupca vlastníkov alebo ktorýkoľvek vlastník, resp. aj viacerí vlastníci schválení uznesením na schôdzi vlastníkov, môžu mať zriadený pasívny prístup k bankovému účtu bytového domu. Každý vlastník má možnosť získať informácie o hospodárení domu na webovom portáli „poschodoch.sk“, tým pádom dokáže mať prehľad o transakciách, ktoré prebiehajú na bankovom účte a zároveň o čerpaní a tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu.

Družstvo pre svojich klientov má k dispozícii:

 • klientske centrum s celodennými stránkovými hodinami každý pracovný deň,
 • 24 hodinovú službu pre havárie a poruchy,
 • možnosť komunikovať e-mailom,
 • možnosť získavania informácií cez informačný systém po pridelení registračného kódu prostredníctvom prehliadača na www.poschodoch.sk,
 • aktualizované informácie pre členov a pre vlastníkov bytov a NP na webovej stránke BD Petržalka.