Orgány družstva

Zhromaždenie delegátov

Najvyšším orgánom družstva je zhromaždenie delegátov /ďalej len ZD/.

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva a má 5 členov:

  • Ing. Ildikó Zórádová - predsedníčka predstavenstva
  • Ing. Peter Graňák - podpredseda predstavenstva
  • Ing. Oľga Dzurková - členka predstavenstva
  • Ing. arch. Ing. Martin Dubiny - člen predstavenstva
  • Ing. Miloslav Homola - člen predstavenstva

Kontrolná komisia

Je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a má 4 členov:

  • JUDr. Alexandra Korbeľová - predsedníčka
  • JUDr. Igor Kovačik - podpredseda
  • Ing. Martin Kaláb - člen
  • Helena Stahlová - členka

Samospráva

Samosprávu tvoria členovia družstva podľa zásad, že jednu samosprávu tvoria:

a) vlastníci bytov – členovia družstva a nájomcovia družstevných bytov – členovia družstva v jednom stavebnom objekte, ktorý je zapísaný pod jedným súpisným číslom v katastri nehnuteľnosti

b) nebývajúci členovia družstva podľa čl. 4 bod 1 písmeno c) a d) a čl. 4 bod 2 písm. a)

 

Viac informácií: