Kontrolná komisia

  • nezávislá od ostatných orgánov družstva a je zodpovedná iba ZD,
  • vyjadruje sa k ročnej účtovnej závierke, k návrhu rozdelenia zisku a spôsobu náhrady straty,
  • prerokováva sťažnosti členov,
  • vyjadruje sa k odvolaniam členov voči rozhodnutiam predstavenstva predkladaným ZD,
  • volí a odvoláva zo svojich členov predsedu prípadne podpredsedu,
  • schádza sa podľa potreby, najmenej však 1-krát za tri mesiace,
  • k jednotlivým úkonom poveruje svojich členov, ktorí sú oprávnení žiadať informácie v rozsahu poverenia.

Kontrolná komisia je oprávnená vyžiadať si od predstavenstva akékoľvek informácie o hospodárení a činnosti družstva. Na zistené nedostatky upozorňuje predstavenstvo a vyžaduje vykonanie nápravy.