Samospráva

Samospráva je orgánom družstva, ktorá

  • volí a odvoláva zo svojich členov predsedu výboru samosprávy (ďalej VS), ktorý je zároveň delegátom na Zhromaždení delegátov (ďalej ZD), ako i jeho zástupcu, ktorý je jeho náhradníkom pre ZD
  • volí a odvoláva zo svojich členov okrem predsedu a jeho zástupcu aj ďalšieho/ich člena/ov VS, postup určuje Rokovací a volebný poriadok BD Petržalka
  • prerokúva správy delegátov zo ZD
  • podáva podnety na doplnenie plánu opráv a údržby objektu po vecnej a finančnej stránke a odporúča výšku príspevku člena samosprávy do fondu prevádzky, údržby a opráv na údržbu a opravy.

Rozhodnutia samosprávy súvisiace so správou, údržbou, opravami, ako aj prípadnou modernizáciou spravovaného majetku majú iba odporúčajúci charakter a nie sú pre družstvo právne záväzné. Právne záväznými sú uznesenia – rozhodnutia vlastníkov prijaté schôdzou vlastníkov alebo postupným písomným hlasovaním vlastníkov

Schôdzu samosprávy zvoláva výbor samosprávy v zmysle čl. 28 bod 4 a 5 Stanov BD Petržalka. O zvolaní a jej programe je výbor povinný oboznámiť členov najmenej 3 dni pred jej konaním.

V prípade nefunkčnosti výboru samosprávy, príslušné rozhodnutie zabezpečí predstavenstvo zvolaním a rozhodnutím schôdze samosprávy, alebo prípadne mimo schôdze postupným písomným vyjadrením sa členov samosprávy, ktoré pripraví a vykoná poverený zamestnanec družstva.