Zhromaždenie delegátov

Najvyšším orgánom družstva je Zhromaždenie delegátov (ďalej ZD). Tvoria ho delegáti, prípadne ich náhradníci, zvolení jednotlivými samosprávami tak, aby každá samospráva bola zastúpená jedným delegátom. Zvolený delegát alebo zástupca delegáta sa za svoju činnosť zodpovedá samospráve, je povinný informovať členov samosprávy o svojej činnosti, materiáloch na rokovanie ZD a záveroch prijatých na rokovaní ZD.

Delegáti preberajú za svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť.

ZD zvoláva Predstavenstvo BD najmenej 1 krát za rok.

Predstavenstvo je povinné do 31. mája zvolať ZD, program ktorého musí obsahovať:

  • prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky družstva,
  • rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade straty,
  • prerokovanie výročnej správy družstva,
  • návrh rozpočtu a čerpanie rozpočtu družstva,
  • správu kontrolnej komisie,
  • voľby členov predstavenstva a kontrolnej komisie, ak v danom roku končí funkčné obdobie.

V roku konania riadnych volieb je PD povinné zvolať ZD do 31. marca príslušného roka.

ZD musí byť zvolané, ak o to požiada:

  • písomne najmenej 1/3 všetkých členov družstva,
  • kontrolná komisia
  • písomne najmenej 1/3 samospráv
  • písomne najmenej 1/3 delegátov ZD

pričom požiadavka musí obsahovať návrh programu rokovania ZD.

ZD sa zúčastnia aj členovia predstavenstva, kontrolnej komisie a predstavenstvom pozvaní hostia.